Všeobecné provozní podmínky

 

1. Základní informace
1.1 Webový portál Stavitelé.cz je umístěn a veřejně zpřístupněn na internetu, na adrese http://www.stavitele.cz/
(dále jen "Stavitelé.cz" nebo "portál").
1.2 Základní kontaktní emailová adresa portálu je info@stavitele.cz.
1.3 Provozovatelem portálu je PFSTUDIO.CZ, IČ: 66726328, více na www.pfstudio.cz (dále jen "provozovatel")
 
2. Provozní podmínky
2.1 Portál Stavitelé.cz je veřejně přístupný na internetu.
2.2 Na portál se mohou registrovat jen podnikající subjekty podnikající v České republice vlastnící identifikační číslo ekonomického subjektu (dále jen "IČ") a platnou emailovou adresu.
2.3 Zřízení prezentace firmy na portálu probíhá formou registrace nového uživatele (dále jen "uživatel"), kdy uživatelské jméno je IČ registrované firmy.
2.4 Uživatel prohlašuje, že je oprávněn za jím registrovanou firmu jednat a zřídit na portálu prezentaci firmy.
2.5 Zřízení, změnu či vypovězení účtu, prezentace a vložených materiálů se na portálu uskutečňuje přímo na webových stranách portálu, vyplněním a odesláním příslušného formuláře, nebo zasláním požadavku na email admin@stavitele.cz.
2.6 Uživatel respektuje způsob třídění, řazení a formu prezentací na portálu a nebude nikterak upravovat svůj účet, název firmy nebo prezentaci firmy tak, aby se upřednostnil nebo jinak zvýhodnil oproti ostatním registrovaným uživatelům.
2.7 Prezentace firem jsou v katalogu řazeny dle abecedního pořadí názvu firmy, pokud si uživatel nezřídí službu přednostního řazení nebo zvýraznění.
2.8 Objednatel svou registrací na portálu poskytuje svou platnou emailovou adresu a případně další údaje, které nemají osobní povahu a nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pokud není uvedeno jinak.
2.9 Uživatel má na portálu přes emailovou adresu uvedenou při registraci zaheslovaný přístup k editaci a úpravě účtu, prezentace a jiných jim vložených obsahů.
2.10 Zřízení nebo změna prezentace firmy uživatele se na portálu zveřejní automaticky a okamžitě, pokud není uvedeno jinak a  je umístěna na webový portál Stavitelé.cz jako bezplatný reklamní produkt.
2.11 Uživatel odpovídá za obsah, správnost, úplnost, aktuálnost a hodnověrnost údajů uvedených v pzentaci firmy a prezentovaných materiálech či budoucích dodatků nebo změn těchto obsahů a zaručuje, že má souhlas jednotlivců právnické či fyzické osoby, jejichž osobní údaje případně uvedl.
2.12 Uživatel dává, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů po dobu vedení uživatelského účtu, souhlas provozovateli portálu se zpracováním a uchováváním osobních údajů uvedených v uživatelském účtu, prezentaci a obsahu vložených dat na webovém portálu v databázi provozovatele pro jeho potřeby za účelem evidence uživatele, prezentace firmy, zasílání a poskytování informací třetím stranám formou webu a emailem.
2.13 Uživatel svou registrací na portálu vyslovuje souhlas se zasíláním emailů do emailové schránky kterou uvedl při zřízení a vedení uživatelského účtu a v prezentaci firmy. Původcem těchto e-mailů je obvykle systém portálu nebo osoba provozovatele portálu. Tyto aktivity nejsou považovány za spam ze strany portálu nebo provozovatele.
2.14 Uživatel svým jednáním nesmí nikterak úmyslně uvádět v omyl nebo obtěžovat ostatní uživatele, provozovatele nebo neregistrovanné uživatele portálu, spamovat či jinak narušit nebo ohrozit provoz portálu.
2.15 Uživatelský účet a prezentace firmy se sjednává na dobu neurčitou, dokud uživatel nebo provozovatel nezruší uživatelský účet v souladu s těmito podmínkami.
2.16 Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit uživatelský účet, prezentaci firmy nebo jiné bezplatné služby uvedené na portálu bez udání důvodu. 
2.17 Provozovatel si vyhrazuje právo uživateli okamžitě odstranit uživatelský účet, prezentované materiály či jiné služby nebo zablokovat uživatelský účet na portálu Stavitelé.cz bez náhrady v případě porušení těchto provozních podmínek portálu.
2.18 Provozovatel portálu neodpovídá za obsah uživatelem vložených nebo zaslaných materiálů, prezentací a vyhrazuje si právo bez náhrady odstranit materiály nebo prezentace, které hrubě urážejí lidskou důstojnost nebo porušují platné zákony ČR.
 
3 Platební podmínky
3.1 Zřízení a vedení uživateslkého účtu včetně prezentací, referencí, článků a jiných informací takto uvedených jsou bezplatné, bez skrytých poplatků.
3.2 Placené šlužby jsou vždy prezentovány jako služby placené a jsou vždy splatné předem, před jejich zřízením na základě dokladu vystaveného provozvotelem portálu.
3.3. Provozovatel nemůže a nebude nikdy uživateli účtovat za již provedené placené služby, byť poskytnuty úmyslně nebo omylem.
 
4. Omezení odpovědnosti
4.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení vlastnických práv uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu nebo jména, které jsou obchodními jmény nebo registrovanými obchodními známkami a nenese žádnou právní odpovědnost za škody vzniklé informacemi poskytnutými uživatelem prezentovanými systémem nebo portálem provozovatele.
4.2 Provozovatel neodpovídá za správnost, aktuálnost, zákonnost a úplnost údajů poskytnutých uživatelem uvedených v účtu, materiálech či prezentaci firmy na portálu provozovatele.
4.3 Uživatel prohlašuje, že provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody či ušlý zisk v souvislosti s provozováním a používáním portálu provozovatele vůči uživateli ani třetím stranám.
 
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Všechny prezentace, materiály a služby poskytované na portálu mohou být využívány pouze k zákonným účelům ČR a v souladu s dobrými mravy.
5.2 Na tyto všeobecné podmínky mohou navazovat další podmínky jednotlivých služeb.
5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo změny a je oprávněn tyto provozní podmínky a provozní podmínky jednotlivých služeb měnit nebo upravovat bez předchozího upozornění.
5.4 Veškerá komunikace týkající se uživatele a provozovatele bude obvykle vedena formou elektronické pošty - emailu.
5.5 Tyto všeobecné provozní podmínky nabývají účinnosti dne 01.05.2012.

Reklama

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.